gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Základy společenských věd

Vedoucí předmětové komise
Mgr. Kateřina Trojek  katerina.trojek@gyohavl.cz

Členové předmětové komise

Mgr. Jana Huvarová   reditel@gyohavl.cz
Mgr. Andrea Kantorová   andrea.kantorova@gyohavl.cz
Mgr. Hana Pilařová   hana.pilarova@gyohavl.cz
Mgr. Pavla Střílková   pavla.strilkova@gyohavl.cz


Vyučovací předmět základy společenských věd je vyučován ve všech ročnících vyššího stupně osmiletého gymnázia a ve všech ročnících čtyřletého gymnázia. Výuka probíhá v kmenových a multimediálních učebnách s využitím moderních forem a metod (interaktivní tabule, multimediální prezentace atd.) a je doplňována výukovými filmy, odbornými exkurzemi a přednáškami.

Obsah předmětu základy společenských věd je rozšiřován ve dvouletém společenskovědním semináři, který si mohou zvolit studenti třetího a čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia a studenti odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia, a dále v jednoletém společenskovědním semináři pro studenty oktáv a čtvrtého ročníku. Semináře jsou určeny pro zájemce o společenské vědy, maturanty a zájemce o studium společenských věd na vysoké škole. Náplň seminářů je stanovena podle jednotlivých společenských věd. Cílem seminářů je zejména aktivní zapojení studentů do výuky prostřednictvím tvorby vlastních prezentací, vytváření a obhajoba seminárních prací či realizace diskusí na dané téma, stejně jako praktické uplatňování nabytých vědomostí a dovedností.

Předmětová komise pravidelně organizuje soutěž prezentací na aktuální společenské téma pro studenty nižšího gymnázia a základních ostravských škol a podporuje účast studentů vyššího gymnázia ve společenskovědních soutěžích a pracích SOČ (středoškolská odborná činnost).

Dále vedeme studenty k aktivnímu občanství formou zapojování se do aktivit a projektů společnosti Člověk v tísni nebo Jeden svět na školách, kde funguje filmový klub.


Doporučené učebnice a literatura
 

Pro všechny ročníky
Odmaturuj ze zsv, kol.autorů, Didaktis, aktualizované vydání
Občanský a společenskovědní základ – přehled středoškolského učiva, kolektiv autorů, Computer Press, 2009
Společenské vědy pro střední školy 1.-4.díl – učebnice z nakladatelství Didaktis
Občanský a společenskovědní základ – učebnice z nakladatelství Computer Media
– psychologie, sociologie, náboženství, ekonomie, filozofie, politologie a člověk v mezinárodním prostředí, právo.

Kvinty a 1.ročník
Psychologie, M.Fürst, Votobia 1997
Psychologie, P.Říčan, Portál, 2009
Sociologie, M.Petrusek a kol.,SPN, 1992
Sociální psychologie, J.Řezáč, Paido, 1998
Marie Vágnerová, Vývojová psychologie,Karolinum, 2005

Sexty a 2.ročník
Politologie, R.David, Olomouc, 2005
Právo, P.Hradil, aktual.vydání
Právo, R.Ryska, aktual.vydání

Septimy a 3.ročník
Poznámky k dějinám filozofie, T.Mešťánek, Bílý Slon, 1992
Čítanka z dějin filozofie, K.Growka, Fortuna, 1994
Malé dějiny filozofie, H.J.Störing, Zvon, 1993
Filosofie, Ivan Blecha. Olomouc, 2004
Sofiin svět, J.Gaardner, Albatros, 2012
W.Weischedel, Zadní schodiště filozofie, Votobia 1995

Oktávy a 4. ročník
Ekonomie, J. Švarcová, CEED, 2006/2007
Moderní ekonomie, H. Lipovská, Grada, 2017


Společenskovědní exkurze a další plánované akce na školní rok 2020/21

Exkurze proběhnou pouze v případě příznivé epidemiologické situace

1. Exkurze na Magistrát města Ostravy pro studenty prim (únor, březen)
2. Exkurze na Krajský úřad Moravskoslezského kraje pro studenty tercie (březen, duben)
3. Přednáška zaměstnance Úřadu práce v Ostravě – Porubě pro studenty kvart (říjen)
4. Exkurze do Rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře pro studenty kvint a prvního ročníku (červen) – pouze dobrovolně, v rámci exkurzí předmětových komisí
5. Exkurze k soudu pro studenty septim a třetího ročníku (říjen)
6. Exkurze k soudu pro studenty sext a druhého ročníku (duben - červen)
7. Společensko-vědní exkurze do Prahy pro zájemce ze sext a druhého ročníku – návštěva Parlamentu ČR (červen) – pouze dobrovolně v rámci exkurzí předmětových komisí
8. Exkurze do Domova Třebovice – zařízení Čtyřlístku - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, pro studenty septim a třetího ročníku společenskovědního semináře (květen, červen)
9. Exkurze do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Liščina, případně prohlídka Ostravy s bezdomovcem pro studenty společenskovědního semináře septim a třetího ročníku (květen, červen)
10. Účast studentů vyššího gymnázia na promítání filmů v rámci festivalu Jeden svět v Ostravě (duben)
11. Promítání dokumentárních filmů a následné besedy v rámci projektu Jeden svět na školách v průběhu školního roku
12. Průběžné zařazování přednášek a besed s odborníky a zajímavými osobnostmi
- ekonomie, sociální péče, lidská práva, religionistika apod.
13. Organizace online soutěže k mezinárodnímu dni lidských práv pro studenty nižšího gymnázia a studenty základních ostravských škol (prosinec)
14. Organizace Maratonu psaní dopisů na škole (prosinec)
15. Mezitřídní gymnaziální debatní soutěž studentů vyššího gymnázia, případně zapojení do debatní soutěže Studentská Agora (březen, duben)
16. Zapojení do projektů Bankéři jdou do škol, Živá knihovna

Exkurzní dny (červen):
1. Exkurze do Rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře pro studenty kvint a prvního ročníku – dobrovolně, v rámci exkurzí předmětových komisí
2. Exkurze do Prahy zaměřená na poznávání významných míst a institucí hlavního města (Pražský hrad, Malá Strana, Karlův most, Staroměstské náměstí, Národní muzeum …) – dobrovolně pro studenty nižšího gymnázia, v rámci exkurzí předmětových komisí
3. Společensko-vědní exkurze do Prahy pro zájemce ze sext a druhého ročníku – návštěva Parlamentu ČR


Mgr. Kateřina Trojek
září 2020

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba