gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Biologie

Vedoucí předmětové komise
Mgr. Jarmila Kučerová jarmila.kucerova@gyohavl.cz

Členová předmětové komise
Mgr. Ivo Strachotta  ivo.strachotta@gyohavl.cz
Mgr. Milan Birke   milan.birke@gyohavl.cz
Mgr. Martin Fluksa  martin.fluksa@gyohavl.cz
Mgr. Ivana Fusková  ivana.fuskova@gyohavl.cz
Mgr. Lucie Otáhalová  lucie.otahalova@gyohavl.cz 

 

Výuka biologie

Výuka biologie probíhá v každém ročníku víceletého i čtyřletého učiva a je doplněna v sekundě, kvartě, kvintě a sextě a v odpovídajících ročnících čtyřletého gymnázia (1. a 2. ročníku) laboratorními pracemi. V posledních dvou ročnících si mohou studenti volit biologický seminář.
Semináře jsou zaměřeny ve třetím ročníku na praktické dovednosti a jsou realizovány formou laboratorních prací. V posledním ročníku je seminář změřen na teoretická cvičení doplněných exkurzemi a besedami s odborníky z oblasti biologie, chemie a medicíny a je kvalitní přípravou ke školní maturitě i přijímacímu řízení.

Převážná část výuky probíhá na učebně biologie, kde jsou k dispozici odborné pomůcky, makety a torza, literatura, tabule s interaktivním 3D dataprojektorem, mikroskopy, pomůcky pro mikroskopování a mikroskop s vizualizérem s možností projekce preparátů. Učebna slouží i pro konání laboratorních cvičení, proto jsou v podlaze rozvody elektrického proudu a každá lavice má vlastní zásuvku.


Soutěže


Naši studenti se každoročně účastní biologických soutěží vyhlašovaných nejen krajem, ale i celorepublikových. V těchto soutěžích máme úspěšné řešitele okresních i krajských kol a třikrát postup do celorepublikového kola.

Biologická olympiáda – 4 kategorie dle ročníku školy (A, B, C a D)

Soutěž Mladých zoologů a Velká cena ZOO– soutěž ve znalostech z oblasti zoologie, pro 6. – 9. třídu ZŠ

Ekokonference – soutěž jednotlivců až tříčlenných družstev z tercií a kvart na téma ochrany životního prostředí

Přírodovědný klokan – soutěž korespondenčního charakteru v přírodovědných a technických oborech, 2 kategorie: Kadet (8. a 9. ročník ZŠ), Junior (I. a II. ročník SŠ)

Ekologická olympiáda – 1 kategorie dle ročníku školy (tříčlenná družstva). Soutěž v základních přírodovědných disciplínách aplikovaných na praktické užití při řešení problémů tuzemského životního prostředí

Geologická olympiáda – soutěž ze znalostí geologie, mineralogie a petrografie pro jednotlivce ze všech ročníků. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích.

Středoškolská odborná činnost – 18 oborů
 

Plán exkurzí a přednášek v rámci výuky biologie na školní rok 2020/2021

Primy:   
Stanice mladých přírodovědců - březen 2021 - zajístí Mgr. Milan Birke
Přednáška o včelařství - listopad 2020 - zajistí Mgr. Jarmila Kučerová

Sekundy:   
Přednáška Naši ptáci - Zavalský - únor 2021 - zajistí Mgr. Jarmila Kučerová

Tercie:   
ZOO – výukový program s pracovním listem - listopad 2020 - zajistí Mgr. Lucie Otáhalová;
Přednáška Naši savci - Zavalský - prosinec 2020 - zajistí  zajistí Mgr. Jarmila Kučerová

Kvarty:   
1. pomoc, praktické cvičení s ukázkami základní pomoci - březen 2021 - zajistí Mgr. Iva Fusková a Mgr. Martin Fluksa
Landek - duben 2021 - zajistí Mgr. Iva Fusková a Mgr. Martin Fluksa

1. ročník + kvinty:   
arboretum Nový Dvůr - červen 2021 - zajistí Mgr. Ivo Strachotta

2. ročník + sexty:   
Den Země (výukový program s pracovním listem, pozorování a samostatná práce v lokalitě rybníku Štěpán) - exkurzní den duben - květen 2021 - zajistí Mgr. Iva Fusková a Mgr. Martin Fluksa

Semináře:   
BS, BSC – Anthropos + botanická zahrada (BS4 + BS3), Gyncentrum Ostrava (BS4), Genetické pracoviště fakultní nemocnice (BS4), Krevní centrum (BS3), ZOO (BS3), vycházka do Poodří nebo do Turkova s botaničkou (3, 4), Slezská nemocnice Opava – patologické muzeum (BS3), exkurze na 112 (BS3) další exkurze dle nabídky.


Exkurze plánované na exkurzní dny v závěru školního roku


Přírodovědná exkurze Štramberk
Navštívíme unikátní botanickou zahradu ve vápencovém lomu, zvláště chráněné maloplodé území - Kamenárku, která je domovinou např. kriticky ohroženého jasoně červenookého a významným nalezištěm fosílií.  Zavítáme na hrad Štramberk, projdeme podhradím s památkově chráněnou dřevěnou zástavbou a výpravu zakončíme návštěvou  proslulé jeskyně Šipka.

Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranická propast
Navštívíme jeskyně v Hranickém krasu spolu s nejhlubší propastí Evropy. Seznámíme se s geologickým vývojem a erozivní činností mineralizované vody a vývěrů CO2 a jejich využití v balneoterapii. Na zpáteční pěší túře si prohlídneme NPR Hůrka u Hranic s teplomilnou florou. Navštívíme město Hranice (synagogu, muzeum, zámek).

Kozmické ptačí louky na kolech
U Kozmic na Hlučínsku, v povodí řeky Opavy, mezi městy Opavou a Ostravou, projdeme oblast, kde má voda hlavní slovo. Zdejší nivní louky jsou domovem hmyzu, žab a především ptactva. Hluboko v území byla umístěna sedmimetrová pozorovatelna s přístupovým chodníkem a sedmi informačními tabulemi.
V případě velmi teplého počasí se osvěžíme v řece Opavě a na zpáteční cestě se občerstvíme v Plesné.

Záchranná stanice Bartošovice
Navštívíme středisko nazvané „Dům přírody Poodří“. Vnitřní expozice jsou věnované krajině Poodří, ve které jsou k dispozici interaktivní dotykové panely o minulosti i současnosti Poodří, krajině, rostlinách i zvířatech. Jedná o interaktivní mapy, interaktivní panoramata, fotogalerie i videogalerie. Zahradní část zahrnuje geologickou expozici, model toku Odry od hor přes meandry v údolí, až k tůni se stojatou vodou. Do venkovní expozice živých zvířat je přístup pouze s doprovodem průvodce. Seznámíme se s více než 30 druhy živočichů – zejména ptáků. Jde o trvale hendikepované jedince, které nelze vypustit do přírody.
 

Používané učebnice v předmětu Biologie na nižším gymnáziu (primy – kvarty)
Přírodopis 6, 7, 8, 9
Pracovní sešit přírodopis 6, 7, 8 a 9, řada nakladatelství FRAUS

Používané učebnice a obsah učiva na vyšším gymnáziu (kvinty – oktávy, 1. – 4. ročník)

1. ročník
obsah učiva: obecná biologie (základní část), botanika
učebnice: Biologie rostlin, Lubomír Kincl, Miloslav Kincl, Jana Jakrlová, FORTUNA (cca 120Kč)
Obecná biologie, Václav Kubišta, FORTUNA (cca 90Kč)

2. ročník
obsah učiva: zoologie
učebnice: Biologie živočichů, Smrž a kol., FORTUNA (cca 135 Kč)

3. ročník
obsah učiva: vývoj člověka, biologie člověka
učebnice: Biologie člověka, Ivan Novotný, Michal Hruška, FORTUNA (cca 150 Kč)

4. ročník
obsah učiva: obecná biologie, genetika
učebnice: Genetika, Jan Šmarda, FORTUNA (cca 120 Kč) volitelné biologické cvičení a seminář:

Biologie pro gymnázia, Jan Jelínek, Vladimír Zicháček, NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC (cca 400 Kč)
Odmaturuj z biologie, kolektiv autorů, DIDAKTIS (180 Kč)
Biologie v kostce, Hana Hančová, Marie Vlková, FRAGMENT (160 Kč) 

 

 Používané internetové stránky:

http://www.biomach.cz/ - kompletní přehled středoškolské biologie
http://rostliny.naturfoto.cz/  elektronický atlas rostlin
http://botanika.wendys.cz/slovnik/ - elektronický atlas rostlin
http://www.eurogymnazia.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=76 – prezentace z botaniky vytvořené vyučujícími biologie
www.fraus.cz – biologie pro nižší gymnázium
www.biologickaolympiada.cz – studijní texty aktuálního 50. ročníku
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/ - obecná botanika
http://www.testpark.cz/testy/biologie/ - biologické testy on – line
http://testy.nanic.cz/testy/biologie/botanika/ - biologické testy on – line 

 

Mgr. Jarmila Kučerová
září 2020

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba