gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Matematika a deskriptivní geometrie

Vedoucí předmětové komise
Mgr. Květoslava Siváková   kvetoslava.sivakova@gyohavl.cz

 
Používané učebnice

 • na nižším gymnáziu: 
  • řada učebnic Matematika; autor Jiří Herman a kolektiv; nakladatelství Prometheus
 • na vyšším gymnáziu:
  • Sbírka úloh z matematiky pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, autor František Janeček, nakladatelství Prometheus
  • Matematika - příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ, autor Jindra Petáková, nakladatelství Prometheus
  • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ, autor Jiří Mikulčák, nakladatelství Prometheus


Nabízené semináře


Matematický seminář

Matematický seminář je koncipován jako dvouletý s dvouhodinovou týdenní dotací.
Seminář je určen všem, kteří se chtějí naučit analyticky myslet a tuto schopnost dále procvičovat. Je především zaměřen na rozšíření obsahu učiva vyučovaného v běžných hodinách matematiky o témata potřebná pro studium na VŠ (matematicko-fyzikální, přírodovědecké, ekonomické, stavební, elektrotechnické, strojní a další technické fakulty vysokých škol). Jedná se o témata komplexní čísla, analytická geometrie v prostoru, diferenciální a integrální počet. Snažíme se o rozšíření a komplexní využití poznatků středoškolské matematiky, správné vystavění systému matematických znalostí, pochopení vztahů mezi nimi a jejich následná aplikace při řešení problémů, tedy rozvoj analytického myšlení. Součástí semináře je i výuka s využitím počítačů (program GEOGEBRA, Excel).


Cvičení z matematiky
Seminář je jednoletý s dvouhodinovou týdenní dotací.Obsah předmětu navazuje na předmět Matematika. Cílem výuky je především důkladné procvičení základního učiva, jeho prohloubení a systematizace tak, aby žák byl připraven na společnou i profilovou část maturitní zkoušky a také na přijímací zkoušky a studium na VŠ technického zaměření.

Někteří žáci, kteří do cvičení chodili v uplynulých letech, úspěšně vykonali také nepovinnou výběrovou státní zkoušku z MATEMATIKY+. 


Deskriptivní geometrie

Seminář deskriptivní geometrie je koncipován jako dvouletý s dvouhodinovou týdenní dotací.
Předním úkolem semináře z deskriptivní geometrie je připravit žáky na vysokoškolské studium těch oborů, kde budou potřebovat dobrou prostorovou představivost a základy zobrazovacích metod, zejména při studiu technických, matematicko-přírodovědných a uměleckých oborů. Znalosti a dovednosti z deskriptivní geometrie jsou využitelné a potřebné také v reálném životě. Žáci poznají význam DG ve stavitelství, architektuře a v jiných technických oborech, v oblasti průmyslového designu nebo v lékařské anatomii. Výuka deskriptivní geometrie má úzké mezipředmětové vztahy k matematice, informatice a výpočetní technice a k estetické výchově.
Cílem výuky DG je naučit žáky základním zobrazovacím metodám - pravoúhlému promítání na dvě průmětny (Mongeovo promítání) a pravoúhlé axonometrii a využívat je pro řešení planimetrických a stereometrických problémů. Žáci řeší zejména konstrukční úlohy, zobrazují technické součásti a architektonické prvky, užívají deduktivní a induktivní postupy, volí vhodné metody řešení, vytvářejí algoritmy řešení, zdůvodňují postupy a diskutují řešitelnost (případně počet řešení) daného problému.
 
Aplikovaná ekonomie

Seminář aplikovaná ekonomie je koncipován jako dvouletý s dvouhodinovou týdenní dotací.
Seminář je určen těm, kteří chtějí pochopit principy, které hýbou světem, v němž žijeme. Ekonomie je jedním z hlavních hybatelů dění kolem nás. Pokud se tedy chceme v dnešním světě orientovat, nezbývá než jí porozumět. V hodinách aplikované ekonomie se o to snažíme za pomoci ekonomických her a počítačových simulací.
Obsahem výuky jsou základy mikro- i makroekonomie a finanční matematika. Koncepce výuky je ze značné míry postavena na spolupráci se vzdělávací společností Junior Achievement. Využíváme jejich moduly Teorie, MESE a BIA (více na www.jacr.cz).


Plánované akce

Organizace soutěží

3 vyučující MAT jsou členkami odborné komise, která zajišťuje organizaci matematických soutěží. V letošním školním roce budeme pořádat:

 • okresní kolo Matematické olympiády pro studenty ostravských základních škol a gymnázií v kategoriích Z5, Z9
 • krajské kolo kategorie Z9 
 • okresní kolo Pythagoriády pro studenty ostravských základních škol a gymnázií 


Účast žáků v soutěžích


Přípravné kurzy pro budoucí žáky nižšího i vyššího gymnázia (únor - duben 2021)


Aktivity v rámci projektu Rozvoj kompetencí pedagogů gymnázia Olgy Havlové:

• Tandemová výuka ve výuce MAT (dva pedagogové společně naplánují a zrealizují 12 vyučovacích hodin)
• CLIL (5 minilekcí v hodinách MAT) 
 

Mgr. Květoslava Siváková
září 2020

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba