gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Zeměpis

Vedoucí předmětové komise:
PhDr. Jiří Sovadina  jiri.sovadina@gyohavl.cz

Členové předmětové komise:
Mgr. Ivo Strachotta  ivo.strachotta@gyohavl.cz
Mgr. Tomáš Trojek  tomas.trojek@gyohavl.cz


Výuka:
Předmět zeměpis poskytuje informace, které napomáhají k orientaci v dnešním komplikovaném a často nepřehledném světě. Je to obor, který je v průsečíku věd přírodních, společenských i technických – tedy věda o souvislostech a vazbách mezi skutečnostmi, které utvářejí podobu dnešního světa.

Výuka zeměpisu seznamuje žáky s jednotlivými složkami a aktuálním stavem krajinné sféry, vede je k pochopení vztahů, které v krajinné sféře existují, k analýze vývojových trendů a k návrhům řešení problémů. V rámci výuky se žáci učí pracovat s mapami a dalšími kartografickými produkty, seznamují se i s dalšími formami grafického vyjádření informací. 

Zeměpis plní významnou integrující funkci mezi jinými vyučovacími předměty, protože propojuje znalosti a dovednosti z přírodních i humanitních předmětů. V zeměpisu se uplatňují mezipředmětové vztahy zejména s biologií, fyzikou, společenskými vědami a dějepisem.


Učebnice:

Doporučená literatura: 
ANDĚL, Jiří, BIČÍK, Ivan a BLÁHA, Jan D. Makroregiony světa: nová regionální geografie. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019


Seminář:

Pro studenty vyšších ročníků nabízíme dvouletý specializační seminář ze zeměpisu.

Předmět Seminář z geografie vychází ze vzdělávací oblasti Volitelné vzdělávací aktivity RVP GV. Seminář ze zeměpisu je určen pro zájemce o obor geografie, maturantům a zájmenům od studium oboru na vysoké škole. Seminář rozšiřuje poznatky a dovednosti běžné výuky, je zaměřen zejména praktické uplatnění nabytých vědomostí a dovedností. Tématické okruhy náplně semináře jsou vztaženy k makroregionální úrovni (nerovnoměrný vývoj ve světě, globální problémy), ale také k úrovni mikroregionální. Cílem semináře je pojmenování problémů daného území, hledání jejich příčin a možností řešení. Žáci jsou vedeni k orientaci v dnešním světě, k toleranci k jiným kulturám, k solidaritě s chudými regiony či aktivnímu zapojení do dění na místní úrovni. Značný důraz klademe na aktivitu studenta, který prostřednictvím aktivní práce s geografickými produkty, daty, grafy a statistikami spolupodílí na návrzích řešení problémů nejen dnešního světa, ale také místního regionu. Žáci jsou vedeni k aktivnímu a kreativnímu přístupu k daným otázkám. Seminář poskytuje dostatek prostoru k detailnímu poznání konkrétního území, jeho slabých a silných stránek. Výuka je doplňována dokumentárními filmy, odbornými exkurzemi a přednáškami. Seminář si mohou volit studenti čtvrtého ročníku, je dotován dvěma hodinami týdně.


Zapojení do soutěží
Studenti našeho gymnázia se každoročně s úspěchy účastní celostátně organizované zeměpisné olympiády a soutěže EUROREBUS.


Připravované akce a exkurze:
Žáci prvních ročníků se každoročně zúčastňují výukových programů v ostravském planetáriu. V rámci poznávání místního regionu navštěvujeme regionální výstavy či muzea, pravidelně využíváme nabídek vzdělávacích institucí (přednášky o chodbě ve světě či evropské integraci).

Od školního roku 2009/2010 pravidelně připravujeme jednodenní tematický program věnovaný nerovnoměrnému vývoji ve světě a globálním problémům. V rámci turistického kurzu ve druhém ročníku připravujeme geografické terénní cvičení, kde si žáci ověřují své znalosti v praxi.

V roce 2018 jsme připravili historicko-geografickou expedici na ukrajinskou Zakarpatskou Rus, v roce 2019 jsme se vydali do rumunského Banátu. V dalších letech bychom v pořádání expedic rádi pokračovali.  


Zajímavé odkazy:

Historické mapy a atlasy
http://oldmaps.geolab.cz/
http://www.atlas-historique.net/
http://users.erols.com/mwhite28/20centry.htm 
 

Geografie na internetu
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/teritorialni-informace-zeme/1000540/
http://www.export.cz/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://skompasem.cz/clanky/ucebnice-zemepisu


Odkazy doporučené metodickým portálem RVP.CZ

http://odkazy.rvp.cz/odkazy/ZVFD/ZEMEPIS-GEOGRAFIE.html?posts=1&ord=hodnoceni_rvp&dir=desc
 

Zpracoval  PhDr. Jiří Sovadina
září 2020

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba