gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Doktorandi ze Slezské univerzity přednášeli v semináři

Termín konání akce: 11.11.2013

Naše škola se zapojila jako partnerská do projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace (OPVK 7.2.3). V rámci této spolupráce vystoupili v dějepisném semináři pro septimy dva doktorandi František Švábenický a Tomáš Hruda s přednáškami nazvanými "Fenomén hospodářských krizí ve 20. století" a "Dějiny sportu a tělesné kultury - od kuriozity k vědecké historii - Dějiny sportu a tělovýchovy v českých zemích".

Oba doktorandi byli výborně připraveni, používali při prezentaci nelehkého tématu powerpointovou prezentaci a postery se shrnutím základních fenoménů prezentovaného tématu. Velice jsme se studenty oceňovali především spontaneitu, bezprostřednost a erudovanost vystupujících. V praxi jsme si ověřili, že takovéto akce opravdu smysluplně prezentují výsledky akademického bádání a přenášejí jejich výsledky do středoškolského prostředí.

Projekt Popularizace
Hlavním cílem projektu je posílení popularizace výsledků výzkumu a vývoje realizovaného v rámci činnosti Ústavu historických věd (ÚHV) Filosoficko-přírodovědecké fakulty SU v komparaci s výsledky dosaženými na špičkových zahraničních a dalších tuzemských pracovištích. Tento projekt je realizován po dobu 22 měsíců od 1. 7. 2012 do 30. 4. 2014.
Vzhledem k povaze a zaměření projektových aktivit naše škola participuje na těchto aktivitách:

1. Realizace přednáškového cyklu prezentujícího výsledky současného stavu bádání o kulturním, společenském a politickém vývoji střední Evropy. Tento cyklus se skládá z 8 přednášek systematický doplněných posterovou prezentací – naše gymnázium hostí vždy 2 přednášky (o délce 45 minut) za pololetí přednesené odbornými pracovníky ÚHV FPF SU. Tematické vymezení přednášek osciluje okolo tří základních tematických os:
a) Problematika identit v proměnách času a prostoru s důrazem na národnostní a konfesní menšiny.
b) Současné trendy zahraničního a tuzemského bádání v oblasti kulturních dějin.
c)  Prostor slezského Poodří jako místo střetávání a míjení v rámci střední Evropy (více k tomu viz příloha tohoto dopisu).
Součástí aktivity je i vytvoření sylabu a prezentace zpřístupněných formou interaktivních internetových stránek, které mohou sloužit jako pomůcka v hodinách výuky dějepisu. Veškeré náklady spojené s působením přednášejících jsou hrazeny z finančních prostředků projektu. Zatím na naší škole proběhlo již šest přednášek.
 
2. Zapojení našich studentů a pedagogických pracovníků do projektu formou jejich účasti na zahraničních exkurzích (Maďarsko, Německo, Rakousko, Polsko), zaměřených na popularizaci současných poznatků v oblasti vysoce aktuální společenské problematiky proměn identit v čase a prostoru s důrazem na etnické a konfesní menšiny. Jedná se o dvě exkurze, každá v jednom roce projektu, jejichž odborný program bude připraven pracovníky ÚHV FPF SU. Zúčastňují se jí vždy jeden pedagog a několik vybraných studentů (5-6) se zájmem o obor historie a příbuzné obory. Účastníkům exkurzí jsou z finančních prostředků projektu plně hrazeny: cestovné (do Opavy a dále v rámci itineráře exkurze), stravné, ubytování a vstupy do navštívených kulturních institucí. Délka exkurzí je 4-5 dní. Zatím se naši studenti a pedagog zúčastnili dvou exkurzí - do Vídně a do Budapešti.
 
V rámci spolupráce se našemu gymnáziu i nadále otevírá možnost prohloubit spolupráci školy s univerzitním prostředím, současně rozšířit možnost prezentace školy vůči veřejnosti.

Petr Šimíček

  • Publikováno: 12.11.2013

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba