gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace

Projekt Popularizace

Naše škola se zapojila jako partnerská do projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.2.3). Tento projekt je realizován po dobu 22 měsíců od 1. 7. 2012 do 30. 4. 2014.

Hlavním cílem projektu je posílení popularizace výsledků výzkumu a vývoje realizovaného v rámci činnosti Ústavu historických věd (ÚHV) Filosoficko-přírodovědecké fakulty SU v komparaci s výsledky dosaženými na špičkových zahraničních a dalších tuzemských pracovištích.

Vzhledem k povaze a zaměření projektových aktivit naše škola participuje na těchto aktivitách:

1. Realizace přednáškového cyklu prezentujícího výsledky současného stavu bádání o kulturním, společenském a politickém vývoji střední Evropy. Tento cyklus se skládá z 8 přednášek systematický doplněných posterovou prezentací – naše gymnázium bude hostit 2 přednášky (o délce 45 minut) za pololetí přednesené odbornými pracovníky ÚHV FPF SU. Tematické vymezení přednášek osciluje okolo tří základních tematických os:
a) Problematika identit v proměnách času a prostoru s důrazem na národnostní a konfesní menšiny.
b) Současné trendy zahraničního a tuzemského bádání v oblasti kulturních dějin.
c)  Prostor slezského Poodří jako místo střetávání a míjení v rámci střední Evropy (více k tomu viz příloha tohoto dopisu). Součástí aktivity je i vytvoření sylabu a prezentace zpřístupněných formou interaktivních internetových stránek, které mohou sloužit jako pomůcka v hodinách výuky dějepisu. Veškeré náklady spojené s působením přednášejících jsou hrazeny z finančních prostředků projektu.

2. Zapojení našich studentů a pedagogických pracovníků do projektu formou jejich účasti na zahraničních exkurzích (Maďarsko, Německo, Rakousko, Polsko), zaměřených na popularizaci současných poznatků v oblasti vysoce aktuální společenské problematiky proměn identit v čase a prostoru s důrazem na etnické a konfesní menšiny. Jedná se o dvě exkurze, každá v jednom roce projektu, jejichž odborný program bude připraven pracovníky ÚHV FPF SU. Zúčastní se jí vždy jeden pedagog a několik vybraných studentů (3-5) se zájmem o obor historie a příbuzné obory. Účastníkům exkurzí budou z finančních prostředků projektu plně hrazeny: cestovné (do Opavy a dále v rámci itineráře exkurze), stravné, ubytování a vstupy do navštívených kulturních institucí. Délka exkurzí bude 4-5 dní.

V rámci nabízené spolupráce se našemu gymnáziu otevírá možnost prohloubit spolupráci školy s univerzitním prostředím, současně rozšířit možnost prezentace školy vůči veřejnosti.
 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba