gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

"Moderní dějiny do škol", O.s. PANT

Naše škola se zapojila jako partnerská do tříletého grantového projektu „Moderní dějiny do škol", který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Je zaměřen na pracovníky škol a školských zařízení celé ČR (mimo Prahu) a jeho náplní jsou moderní formy výuky historie 20. století. Dva z realizačního týmu projektu Petr Šimíček a Jiří Sovadina jsou zároveň pedagogy naší školy.

Základním záměrem projektu je zvýšit kvalitu a efektivitu počátečního vzdělávání žáků a pedagogů ZŠ a SŠ v oblasti témat národních dějin 20. století v mezinárodním kontextu ve školním dějepise i příbuzných společenskovědních předmětech. Cílem je také představit moderní metody výuky soudobých dějin a konkrétní výstupy projektu pracovníkům České školní inspekce a zapojit je do procesu modernizace výuky. Zásadním cílem je vytvořit a uvést do praxe dlouhodobý funkčně strukturovaný vzdělávací model výuky soudobých dějin založený na prožitkových metodách učení v souladu s RVP, na partnerské tvůrčí spolupráci cílových skupin a Občanského sdružení PANT, jakož i společných aktivitách žáků a učitelů zapojených do projektu. Významným prvkem je proto vytvoření sítě partnerských škol, které budou na jednotlivých aktivitách participovat. Projekt je koncipován do několika vzájemně provázaných realizačních rovin, které se budou naplňovat paralelně v jeho průběhu.

Projekt je realizován od 2. ledna 2012 a jeho první akcí byla studentská středoškolská konference, která proběhla 29. února a 1. března 2012 právě na Gymnáziu Olgy Havlové. Projekt má samostatnou rubriku na portále Moderní dějiny.cz, která vás informuje podrobně o všech dílčích aktivitách a jsou zde vkládány všechny výstupy projektu.
 

„Paměť kraje - náměty pro atraktivní výuku“, O.s. PANT

Naše škola se zapojila jako partnerská grantového projektu financovaného z prostředků ESF OPVK a státního rozpočtu ČR „Paměť kraje - náměty pro atraktivní výuku“. Je zaměřen na pracovníky škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje a jeho náplní jsou moderní formy výuky historie 20. století v kontextu regionálních dějin. Dva z realizačního týmu projektu Petr Šimíček a Jiří Sovadina jsou zároveň pedagogy naší školy.

Základem projektu je popularizace témat soudobých dějin s důrazem na dějinnou paměť moravskoslezského regionu a prevenci vůči intoleranci a xenofobii ve společnosti. Naším cílem je proto tvorba kvalitních, moderních a okamžitě aplikovatelných metodických materiálů pro výuku regionálních dějin a aktuálních témat extremismu či rasismu. Projekt vytvoří dlouhodobý a inovativní vzdělávací program založený na prožitkových metodách učení formou tvorby moderních výukových materiálů, aktivního zapojení pedagogů při jejich tvorbě a možnosti připomínkování vytvářených metodik. Nabídne prostor tvůrčí práci pedagogů s využitím moderních IT technik. Tento systém vzdělávacích metod, výukových programů a nových forem výuky uvedeme do praxe prostřednictvím školení pedagogů.

Projekt je realizován do 31. 12. 2014 a jeho první akcí bude dvoudenní workshop Moderních dějin, který proběhne 20. a 21. září 2013 v Hrabyni a Kravařích. Na portále Moderní dějiny.cz najdete samostatnou rubriku tohoto projektu na portále Moderní dějiny.cz, která vás bude informovat podrobně nejen o všech aktivitách, ale budou zde vkládány rovněž všechny výstupy.

„Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace“, SU v Opavě

Naše škola se zapojila jako partnerská do projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.2.3). Tento projekt je realizován po dobu 22 měsíců od 1. 7. 2012 do 30. 4. 2014.

Hlavním cílem projektu je posílení popularizace výsledků výzkumu a vývoje realizovaného v rámci činnosti Ústavu historických věd (ÚHV) Filosoficko-přírodovědecké fakulty SU v komparaci s výsledky dosaženými na špičkových zahraničních a dalších tuzemských pracovištích.

Vzhledem k povaze a zaměření projektových aktivit naše škola participuje na těchto aktivitách:
1. Realizace přednáškového cyklu prezentujícího výsledky současného stavu bádání o kulturním, společenském a politickém vývoji střední Evropy. Tento cyklus se skládá z 8 přednášek systematický doplněných posterovou prezentací – naše gymnázium hostilo už čtyři doktorandy s jejich připravenými prezentacemi a nadále bude hostit 2 přednášky (o délce 45 minut) za pololetí přednesené odbornými pracovníky ÚHV FPF SU. Tematické vymezení přednášek osciluje okolo tří základních tematických os:
a) Problematika identit v proměnách času a prostoru s důrazem na národnostní a konfesní menšiny.
b) Současné trendy zahraničního a tuzemského bádání v oblasti kulturních dějin.
c) Prostor slezského Poodří jako místo střetávání a míjení v rámci střední Evropy. Součástí aktivity je i vytvoření sylabu a prezentace zpřístupněných formou interaktivních internetových stránek, které mohou sloužit jako pomůcka v hodinách výuky dějepisu. Veškeré náklady spojené s působením přednášejících jsou hrazeny z finančních prostředků projektu.
2. Zapojení našich žáků a pedagogických pracovníků do projektu formou jejich účasti na zahraničních exkurzích, zaměřených na popularizaci současných poznatků v oblasti vysoce aktuální společenské problematiky proměn identit v čase a prostoru s důrazem na etnické a konfesní menšiny. Byla realizována exkurze do Vídně v červnu 2013 a na podzim další pětičlenná skupina studentů a náš pedagog zamíří do Maďarska a na Slovensko. V rámci nabízené spolupráce se našemu gymnáziu otevírá možnost prohloubit spolupráci školy s univerzitním prostředím, současně rozšířit možnost prezentace školy vůči veřejnosti.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba